สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000 โทร 0-4249-2462-3 แฟกซ์ 0-4249-2487

 
 


เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 400 บาท 12 เดือน และ 600 บาท 24 เดือน